Wie zijn wij

Klik hier om deze pagina af te drukken

ORGANISATIESTRUCTUUR

Lidorganisaties

De basis van de VSOP bestaat uit de aangesloten patiëntenorganisaties. Deze zijn vertegenwoordigd in de Algemene Ledenvergadering, het hoogste orgaan van de VSOP. De Algemene Ledenvergadering komt tenminste tweemaal per jaar bijeen en bepaalt het strategische beleid. Daarnaast kent de VSOP diverse platforms waarin inhoudelijke thema's worden besproken.

Bestuur

Het vrijwilligersbestuur bestuurt de vereniging op basis van het beleid zoals dat is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. De leden van het bestuur zijn nauw betrokken bij thematiek van de VSOP. Het bestuur vergadert ongeveer vier keer per jaar.

Bureau

Op het kantoor in Soest werkt een team van momenteel ongeveer 22 betrokken en professionele medewerkers, (15 fte) soms bijgestaan door vrijwilligers of stagiaires.

Adviseurs

Diverse personen die actief zijn in het beleid, zorg, onderzoek of biofarmaceutische industrie voorzien de VSOP gevraagd en ongevraagd van advies. Daaronder ook een tiental hoogleraren die door de VSOP op een bijzondere leerstoelen aangesteld zijn geweest. Op dit mooment is er één bijzonder hoogleraar actief namens de VSOP.

Website: Websteen