Wat doen wij

Klik hier om deze pagina af te drukken

Preventief (zelf)onderzoek


Er is een toenemend aanbod van preventief (zelf)onderzoek. In veel gevallen laat de kwaliteit en het nut van het aanbod van preventief (zelf)onderzoek te wensen over, anderzijds kan uitbreiding van het aanbod op sommige terreinen juist nodig zijn om de regie van de zorggebruiker over zijn gezondheid en/of ziekte te versterken.  

Samenvatting

De eindgebruiker is niet of nauwelijks bij de ontwikkeling van het aanbod van preventief (zelf)onderzoek betrokken (geweest). Dit project garandeert dat het gebruikersperspectief daar wel onderdeel van wordt en het PGO-veld (ook) op dit terrein als ‘3e partij’ kan gaan functioneren. Dit zowel door het aanbod vanuit dit perspectief te beïnvloeden, als door zorggebruiker de middelen in handen te geven om dit aanbod kritisch te beoordelen en daarbinnen zinvolle keuzes te kunnen maken.

Om dit te realiseren werken in dit project een vijftal organisaties samen, vier patiëntenorganisaties en een consumentenorganisatie. Tezamen bestrijken zij een breed spectrum van eindgebruikers waarvoor preventief (zelf)onderzoek van belang is, van de incidentele zorggebruiker tot de chronische patiënt. Gezamenlijk benutten zij de ervaringsdeskundigheid van het PGO-veld voor de ontwikkeling van een visiedocument, daarop gebaseerde kwaliteitscriteria en een checklist voor de gebruiker van preventief (zelf)onderzoek. Deze drie eindproducten van het project stellen zowel het georganiseerde PGO-veld als de individuele gebruiker van preventief (zelf)onderzoek in staat om een kritisch oordeel te vellen over het beschikbare, of juist ontbrekende, aanbod.

Het project 'Preventief (zelf)onderzoek' is een samenwerkingsverband van Patiëntenfederatie (NPCF), Consumentenbond (CB), Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV), Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV) en Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP).

Looptijd 

Van januari 2012 tot en met juni 2015

Subsidieverstrekker

Ministerie van VWS / Fonds PGO
 

Download de projectbeschrijving

Website: Websteen