Wat doen wij

Klik hier om deze pagina af te drukken

Commissies

De VSOP participeert in de volgende externe commissies, werkgroepen etc.:

 • Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN)

Commissie Zorg voor Zeldzaam

Mw. S. Hendriks en Mw. M. Nijnuis

 • Apollo Netwerk

dhr. C. Oosterwijk, bestuurslid

 •  Centrum voor Bevolkingsonderzoek CvB (RIVM)   

Programmacommissie Neonatale Screening

dhr. C. Oosterwijk 

Programmacommissie Prenatale Screening & PNS Werkgroep Kwaliteit, voorlichting en onderzoek

 mw. E. van Vliet

Werkgroep Onderzoek Neonatale Screening

vacature

 • College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG)

Expertgroep Advanced Therapies

 mw.M. Driessens

Werkgroep CBG en patiëntenorganisaties

dhr. C. Smit

 • Commissie Registratie Aangeboren Aandoeningen (CRAA)

       dhr. C. Oosterwijk
 • Emma Kinderziekenhuis

Ethiekcommissie

dhr. B. Reuser

 • European Medicines Agency (EMA)

CAT: Committee on Advanced Medical Therapies

Namens EGAN: Mw. M. Driessens

COMP: Committee on Orphan Medical Products

Namens EGAN: Mw. Pauline Evers

 • Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV)

Beroepscommissie Code Goed Gebruik

dhr. C. Oosterwijk

Beraadsgroep Volksgezondheid

mw. E. van Vliet

dhr. C. Oosterwijk

 • Ministerie van VWS

Adviescommissie toepassing richtlijn klinische proeven 2001/20/EC en aanpassing ervan

vacature

 • NFU

Expertisenetwerk Patient-reported outcomes

mw. Ildiko Vajda

Beoordelingscommissie Expertisecentra Zeldzame Aandoeningen

dhr. C. Oosterwijk

Commissie Datastewardship

dhr. C. Oosterwijk

 • Orphanet Nederland

Wetenschappelijke Adviesraad

dhr. C. Oosterwijk

 • Patientenfederatie Nederland

Diverse medewerkes in diverse werkgroepen, o.a. medicijnbeleid en KIDZ (Kwaliteit Inzicht Doelmatigheid Zorg)

 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Klankbordgroep Horizon2020 ‘Health, demographic change and wellbeing’

dhr. C. Oosterwijk

 • St. Preconceptiezorg Nederland 

Bestuur

dhr. C. Oosterwijk

 • Vereniging Stichtingen Klinische Genetica (VSKG)

Jaarlijks overleg 

dhr. C. Oosterwijk

 • Stichting Palga

Klachtenkollege

dhr. C. Oosterwijk

 • Stichting Prenatale Screening Regio Utrecht

Bestuur

mw. E. van Vliet

 • Verloskundig Consortium

Raad van Advies

mw. E. van Vliet

 • Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Werkgroep Reproductie en arbeid

 mw. E. van Vliet

 • European Society Human Genetics (ESHG)

Dissemination Committee

Namens VSOP/EGAN: dhr. C. Oosterwijk

 • TNO

          Begeleidingscommissie evaluatie regeling centrale
          deskundigencommissie levensbeëindiging bij pasgeborenen
          en zwangerschapsafbrekingen categorie 2

           mw. E. van Vliet

 • Zorginstituut Nederland (ZiN)

Commissie AQUA

mw. A. Speijer

Adviescommissie Pakket (ACP)

dhr. C. Oosterwijk

 • ZonMw

ZonMw Jury Medische Producten Nieuw & Nodig:

Mw. M. Driessens
ZonMw Goed Gebruik Geneesmiddelen

Mw. M.Driessens

Begeleidingscommissie Citrienfonds

Mw. M.Driessens

 

 

         

 

Website: Websteen